About Brooklyn Adventure

Նպատակը

Փոխել մարդկանց կյանքերը՝ հանուն աստվածային կամքի իրականացման:
«Աստծո կամքն է բարին, հաճելին, կատարյալը» (Հռոմ. 12.2)

488 square miles

ԳՆացեք Տեսք

Rugged and vast, Brooklyn is a road-tripper’s dream. Driving gives you the freedom to travel at your own pace – pull over and take in the scenery along the way or break up the journey with hiking and kayaking.

7 wild rivers

Road Trip Brooklyn

Rugged and vast, Brooklyn is a road-tripper’s dream. Driving gives you the freedom to travel at your own pace – pull over and take in the scenery along the way or break up the journey with hiking and kayaking.